Luonnonsuojelualue

Urpolan luonnonsuojelualue on kaupunkikeskustan tuntumassa sijaitseva, pääasiassa puroluonnon ja sitä reunustavan lehtokasvillisuuden suojelemiseksi ja koulujen biologian opetusta varten rauhoitettu alue. Alue on suosittu kaupunkilaisten ja matkailijoiden käyntikohde. Luonnoltaan ja käyttöhistorialtaan alue on kulttuurileimainen. Kesäisin alueen tuntumassa toimii Urpolan luontokeskus, joka hyödyntää luonnonsuojelualuetta opastustoiminnassaan.

Alueen luontoarvot

Urpolanjokilaakson luontoarvoja voi kuvata ilmaisulla monipuoliset, muttei poikkeukselliset. Puroluonnon suojeluarvot ovat tärkeitä koko Urpolanjoen vesistössä Lehtokasvillisuuden suojeluarvot taas sijoittuvat erityisesti seurakunnan omistuksessa olevalle alueelle. Koulujen biologian opetuksen kannalta tärkeät luontoarvot ja maisemalliset arvot taas painottuvat Urpolanlammen ja Ristiinantien väliselle alueelle.

Kasvi- ja eläinlajit

Hakemuksissa on mainittu suppea lista alueella tavattavista kasvi- ja eläinlajeista. Alueelta on vuonna 1988 tehty yksityiskohtainen kasvilajikartoitus silloisen kaupungin ympäristönsuojelutoimiston toimeksiannosta. Hoito- ja käyttösuunnitelmaa varten ei alueella ole tehty uusia kattavia luontoinventointeja. Urpolanjokilaakso ei seutukaavaa lukuun ottamatta sisälly mihinkään maakunnallisiin tai valtakunnalliseen suojeluohjelmaan. Uutena luontoarvona alueelta mainittakoon liito-orava, jonka asuinreviiri sivuaa Urpolanjokilaakson luonnonsuojelualuetta alueen itäpuolella.

Alueen historia

Urpolan luonnonsuojelualue on ollut ennen suojeluaan pitkään aktiivisen ihmistoiminnan piirissä. Ensimmäiset historialliset merkinnät Urpolan alueen tiloista ja asukkaista ajoittuvat 1660 -luvulle (Vesterinen 1991). Urpolanjokilaakson alueella on sijainnut myllyjä luultavasti 1500 -luvulta lähtien. Viimeisimmässä vaiheessa myllyn alueella toimi kalanviljelylaitos vuosina 1963-1988. Nykyisen luonnonsuojelualueen rajauksen sisällä on 1900 -luvun alkupuolella ollut vakituisia asuntoja. Alueella on jäljellä runsaasti aikaisemman toiminnan jäänteinä osittain purettuja rakenteita (kivijalkoja, kalanviljelyslaitoksen putkituksia).Tutustu Urpolanjoen luonnonsuojelualueen linnusto ja kasvilllisuus -julkaisuun vuodelta 2006 (pdf-tiedosto).